1. HOME
 2. 技術情報
 3. 文字コード
 4. ピンインについて

技術情報

ピンインについて

日本語では漢字に読みをつける場合、ひらがな、カタカナなどの仮名を使います。中国語ではピンイン(拼音)というローマ字による表記を使います。
コンピュータへの入力時にも使用します。小学校教育では漢字より先にピンインを教えるそうですので、中国語にとっては必須の情報といえます。
ピンインは以下の母音、子音を組み合わせて記述します。

母音
単母音 a, o, e, i(yi), u(wu), ü(v)
複母音 ai, ei, ao, ou, ia, ie, ua, uo, ue, iao, iou, uai, uei
子音
 無気音 有気音 その他
唇音 b p m, f
舌尖音 d t n, l
舌根音 g k h
舌面音 j q x
そり舌音 zh ch sh, r
舌歯音 z c s
鼻音   n, ng

 

有気音、無気音

ピンインのローマ字の使い方は独特で、英語風の読み方とは違います。日本語と違い、濁音が存在しないので、普通は濁音に使われる「b,d,g,j,z,zh」は「無気音」に割り当てられています。

dou、touはどちらもカナでいうと「トウ」と読みます。違いはdouでは舌を軽くはじくだけなのに対して、touでは強く息を吐き出します。このため「有気音」と言います。

qやxも初めて見たときはどう読むかわからない文字です。詳しくは中国語の発音についてのサイトをご覧ください。

 

音節

中国語では漢字1字に1音節をあてます。音節は子音+母音+(n,ng)で構成されます。
それぞれの音の組み合わせはあらかじめ決まった範囲で成立するようです。以下の表は辞書に表示されている組み合わせを拾ってみたものです。空欄はその組み合わせが辞書にないことを表しています。この表では中国語には約400の音節があることになります。

子音なし,b~m
  b c ch d f g h j k l m
a a ba ca cha da fa ga ha  ka la ma
ai ai bai cai chai dai  gai hai  kai lai mai
an an ban can chan dan fan gan han  kan lan man
ang ang bang cang chang dang fang gang hang  kang lamg mang
ao ao bao cao chao dao  gao hao  kao lao mao
e e  ce che de  ge he  ke le me
ei ei bei   dei fei gei hei   lei mei
en en ben  chen  fen gen hen  ken  men
eng  beng ceng cheng deng feng geng heng  keng leng meng
er er           
i (yi) bi ci chi di    ji  li mi
ia     dia    jia  lia 
ian  bian   dian    jian  lian mian
iang         jiang  liang 
iao  biao   diao    jiao  liao miao
ie  bie   die    jie  lie mie
in  bin       jin  lin min
ing  bing   ding    jing  ling ming
iong         jiong   
iu     diu    jiu  liu 
o o bo    fo     lo mo
ong   cong chong dong  gong hong  kong long 
ou ou  cou chou dou fou gou hou  kou lou mou
u (wu) bu cu chu du fu gu hu ju ku lu,lü mu
ua       gua hua  kua  
uai    chuai   guai huai  kuai  
uan   cuan chuan duan  guan huan juan kuan luan 
uang    chuang   guang huang  kuang  
ue         jue  lüe 
ui   cui chui dui  gui hui  kui lun 
un   cun chun dun  gun hun jun kun  
uo   cuo chuo duo  guo huo  kuo luo 
n~zh
 n p q r s sh t w x y z zh
a na pa   sa sha ta wa  ya za zha
ai nai pai   sai shai tai wai   zai zhai
an nan pan  ran san shan tan wan  yan zan zhan
ang nang pang  rang sang shang tang wang  yang zang zhang
ao nao pao  rao sao shao tao   yao zao zhao
e ne   re se she te   ye ze zhe
ei nei pei     tei wei   zei zhei
en nen pen  ren sen shen  wen   zen zhen
eng neng peng  reng seng sheng teng weng   zeng zheng
er            
i ni pi qi ri si shi ti  xi yi zi zhi
ia   qia      xia   
ian nian pian qian    tian  xian yin  
iang niang  qiang      xiang ying  
iao niao piao qiao    tiao  xiao   
ie nie pie qie    tie  xie   
in nin pin qin      xin   
ing ning ping qing    ting  xing   
iong   qiong      xiong   
iu niu  qiu      xiu   
o  po      wo  yo  
ong nong   rong song  tong   yong zong zhong
ou nou pou  rou sou shou tou   you zou zhou
u nu,nü pu qu ru su shu tu wu xu yu zu zhu
ua      shua      zhua
uai      shuai      zhuai
uan nuan  quan ruan suan suan tuan  xuan yuan zuan zhuan
uang      shuang      zhuang
ue nüe  que      xue yue  
ui    rui sui shui tui    zui zhui
un   qun run sun shun tun  xun yun zun 
uo nuo   ruo suo shuo tuo    zuo zhuo

 

声調

中国語では上記の子音、母音の組み合わせ以外に、「声調」による音節の区別があります。
一~四声は母音の「aoeiuü」の上に記号をつけて区別します。軽声には記号をつけません。(簡略には音節の後に1~5の番号をつけます。)

一声 ā, ō, ē, ī, ū, ǖ
二声 á, ó, é, í, ú, ǘ
三声 ǎ, ǒ, ě, ǐ, ǔ, ǚ
四声 à, ò, è, ì, ù, ǜ

 

CONTACT

各種ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。